Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Woonderhoud en de gebruikers van de gelijknamige mobiele applicatie.

1.0    Definities

Consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In dit geval wordt een consument gedefinieerd als een woningeigenaar en een gebruiker van de mobiele Woonderhoud app.

Platform: De website(s), apps, tools en andere apparaten van Woonderhoud en de aan haar gelieerde partners waarop de service van Woonderhoud beschikbaar wordt gesteld.

Onderhoudsbedrijf: Een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in een aspect van woningonderhoud of de uitvoering van het gehele woningonderhoud en een partner is van Woonderhoud.

Service: De commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Woonderhoud worden aangeboden aan de Consument, onder meer bestaande uit het aanbieden van een onderhoudsplanning gebaseerd op standaardtaken en frequentienormen, de attenties op toekomstige onderhoudstaken en het verenigen van woningeigenaren ten behoeve van een collectieve inkoop van onderhoud.

2.0       Identiteit

Woonderhoud
Waterlinie 499
5658NN Eindhoven
Nederland
E-mail: info@woonderhoud.nl
Website: www.woonderhoud.nl

3.0    Toepasselijkheid

3.1       Deze algemene voorwaarden “Consumenten” zijn slechts van toepassing op de service die Woonderhoud bied. Woonderhoud is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het aanbod of uitvoering van de werkzaamheden van de aan haar gelieerde partners.
3.2       Woonderhoud beantwoordt de Consument, ofwel woningeigenaar, in zijn behoeften aan een preventieve en planmatige manier van woningonderhoud.
3.3       De consument, ofwel gebruiker van de Woonderhoud applicatie, gaat door middel van het uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden weergegeven in de Woonderhoud applicatie direct een overeenkomst aan met het onderhoudsbedrijf.
3.4       Profielgegevens van de Consument zijn naar waarheid, actualiteit en volledigheid ingevuld indien een account aangemaakt word. De Consument heeft de mogelijkheid om haar profiel te bewerken.
3.5       Het opgestelde gebruikersprofiel is niet aan derden overdraagbaar. Iedere gebruiker mag zich slechts met één gebruikersprofiel registreren. Woonderhoud behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, een profiel te verwijderen en een gebruiker de toegang tot de website en mobiele app te weigeren. Het is niet toegestaan om na verwijdering zonder overleg met Woonderhoud een nieuw profiel aan te maken.

4.0    Onderwerp van de gebruikersvoorwaarden

4.1       Woonderhoud biedt de Consument de mogelijkheid het platform te gebruiken en zich met een profiel binnen de Woonderhoud app te registreren, om op een preventieve en planmatige manier een onderhoudsplanning op te stellen. De Consument kan hierbij gebruik maken van alle functies die verbonden zijn aan het Platform.
4.2       Voordat een partner, ofwel Onderhoudsbedrijf, zich aan Woonderhoud verbind, controleert Woonderhoud eenmalig de achtergrond, referenties en ervaring van dat betreffende Onderhoudsbedrijf. De daadwerkelijke vervulling van de plichten uit een onderhoudsovereenkomst tussen de Consument en het Onderhoudsbedrijf wordt door Woonderhoud niet gecontroleerd en kan derhalve ook niet aan de Consument worden gegarandeerd. De Consument dient zelf te bepalen of de onderhoudswerkzaamheden in overeenstemming zijn met de onderhoudsovereenkomst die beide partijen met elkaar gesloten hebben.
4.3       Woonderhoud levert geen werknemers voor het verrichten van de feitelijke onderhoudstaken, maar biedt een onafhankelijke, niet-betaalde service aan waarin een onderhoudsplanning kan worden opgesteld met al de bijbehorende voordelen en functies. De onderhoudsbedrijven die weergegeven worden binnen de Woonderhoud app zijn zelfstandige en op zichzelf staande organisaties.
4.4       Indien een overeengekomen onderhoudsovereenkomst niet kan worden uitgevoerd door het aan Woonderhoud gelieerde Onderhoudsbedrijf, ondersteunt Woonderhoud de Consument bij het vinden van een alternatief.

5.0    De onderhoudsplanning

5.1       Woonderhoud realiseert een onderhoudsplanning voor particuliere woningeigenaren gebaseerd op standaardtaken en frequentienormen. De consument dient aan te geven welke onderhoudstaken voor haar van toepassing zijn en de frequentie van herhaling in de onderhoudsplanning.
5.2       De onderhoudsplanning wordt opgebouwd vanuit frequentienormen welke gebaseerd zijn op de meest ideale situatie. Deze frequentienormen zijn echter op eigen initiatief aan te passen binnen de Woonderhoud app.
5.3       De Woonderhoud onderhoudsplanning blijft te allen tijde een hulpmiddel waaraan geen juridische rechten kunnen worden verleend.
5.4       Woonderhoud is in geen geval aansprakelijk te stellen voor onderhoudsachterstanden of achterstallig onderhoud opgelopen door het opvolgen van de onderhoudsplanning.
5.5       Woonderhoud is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen wanneer de smartphone van de consument in kwestie gebreken vertoond en hierdoor geen notificaties worden verstuurd of de planning niet goed weergegeven word.
5.6       Woonderhoud is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen bij een onjuiste installatie van de Woonderhoud app op de smartphone van de consument.
5.7       Woonderhoud aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het platform.

6.0    Uitbesteden van onderhoud

6.1       Woonderhoud publiceert de aan haar gelieerde partners op het platform bij de onderhoudstaken waarin de partner zich gespecialiseerd heeft.
6.2       Per onderhoudstaak wordt gestreefd om drie bedrijven weer te geven welke de consument kunnen helpen bij de feitelijke uitvoering van het onderhoud. Indien geen bedrijven weergegeven worden kunnen er bedrijven aanbevolen worden via de website van Woonderhoud.
6.3       Consument kan via de app informatie opnemen met een onderhoudsbedrijf naar keuze. Het onderhoudsbedrijf streeft naar een reactie op dit verzoek binnen 5 werkdagen.
6.4       Woonderhoud aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het onderhoudsbedrijf in kwestie.
6.5       Woonderhoud aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het door het onderhoudsbedrijf geleverde onderhoud.
6.6       Mocht de consument ontevreden zijn over het geleverde werk door onze partners/onderhoudsbedrijven, kan de consument op de website van Woonderhoud een (eventueel anonieme) beoordeling plaatsen. Woonderhoud gaat actief met deze beoordelingen om en stelt het onderhoudsbedrijf hiervan op de hoogte. Mocht het onderhoudsbedrijf meerdere klachten ontvangen zal Woonderhoud de samenwerking met het betreffende onderhoudsbedrijf opzeggen.

7.0    Collectieve inkoop

7.1       Woonderhoud biedt de mogelijkheid aan woningeigenaren om zich te verenigen met elkaar om op deze manier een collectieve inkoop te kunnen starten.
7.2       Voor het participeren in een collectieve inkoop dient vooraf toestemming gegeven te worden door de Consument. Andere consumenten die binnen de app weergegeven worden hebben allen toestemming verleend voor het weergeven van naam en toenaam binnen de mobiele app.
7.3       Enkel de naam en toenaam zijn zichtbaar voor andere Consumenten. Indien de collectieve inkoop doorgaat wordt het e-mailadres weergegeven om initiërende Consument de mogelijkheid te geven om contact op te nemen.
7.4       Woonderhoud biedt enkel de mogelijkheid voor Consumenten om zich met elkaar te verenigen en direct contact te leggen met een aan Woonderhoud gelieerde partner/onderhoudsbedrijf. Het verdere contact tussen Consumenten en Onderhoudsbedrijf ligt buiten de mobiele app.
7.4       Woonderhoud garandeert een betere onderhandelingspositie tussen Consumenten en de aan Woonderhoud gelieerde partners/onderhoudsbedrijven. Woonderhoud garandeert op geen enkele wijze dat er daadwerkelijke kortingen kunnen worden bedongen.

8.0    Klachtenregeling & Beoordelingen

8.1       Klachten omtrent het geleverde werk door de aan Woonderhoud gelieerde partners dienen in eerste instantie bij het onderhoudsbedrijf te worden neergelegd.
8.2       Zoals benoemd in 4.6 biedt Woonderhoud de mogelijkheid voor de Consument om klachten in te dienen op de website van Woonderhoud middels een partner beoordeling. Op basis van deze beoordelingen zal Woonderhoud verdere stappen ondernemen indien nodig.
8.3       Beoordelingen moeten op aantoonbare feiten berusten. De Consument dient naar redelijkheid en billijkheid objectief te oordelen en geen beledigingen, smaad of andersoortige inhoud te plaatsen die in strijd is met de goede zeden, de wet in het algemeen en het wetboek van strafrecht in het bijzonder. Beoordelingen die hier niet aan voldoen worden niet gepubliceerd en zullen verwijderd worden.
8.4       Het is niet toegestaan om met ongerechtvaardigde herhaaldelijke beoordelingen, zelfbeoordeling of andere beoordelingswijzen, het beoordelingssysteem te beïnvloeden.

9.0    Toepasselijk recht

9.1       Op de overeenkomst tussen Woonderhoud en de Consument waarop deze algemene voorwaarden “Consument” betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.
9.2       Geschillen tussen Woonderhoud en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de Service, kunnen zowel door Woonderhoud al de Consument uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

10.0  Privacy beleid

10.1     Woonderhoud slaat persoonlijke gegevens op van de Consument. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing, welke is te vinden op onze website of op uw verzoek toegezonden kan worden.